Normen en waarden SV Panter

1. Waarom deze tekst?

SV Panter is een gezellige en leuke club en dat moet zo blijven. Aandacht voor omgangsvormen blijft een vereiste. 
SV Panter wil een aantal gedragsregels (nogmaals) onder de aandacht brengen en enkele punten binnen de vereniging verbeteren.

2. Gedragsregels

Als lid van onze vereniging dien je je zowel binnen als buiten de lijnen als een waardig lid van SV Panter te gedragen. 
Uitgangspunt bij de gedragsregels is dat voetbal een teamsport is. Alleen met de inzet van alle leden van het team kan succes bereikt worden. Je dient je bewust te zijn van je verantwoordelijkheden ten opzichte van je club, je medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en vrijwilligers.

3. De tien geboden

Alle leden, vrijwilligers en spelers dienen zich aan de onderstaande regels te houden. Het niet houden aan de regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

1. Respecteer elkaar.

 • Geen onheus taalgebruik
 • Niet schelden, vloeken, spugen
 • Geen agressief gedrag
 • Geen fysiek of verbaal geweld
 • Geen discriminatie

2. Afspraak is afspraak.

3. Wees op tijd aanwezig, of meld je tijdig af.

4. Ga respectvol met de materialen om .
Je bent aansprakelijk voor de vernieling die je aanricht

5. Diefstal word niet getolereerd en moet een ieder hierop toezien.

 • en kan geëist worden de kosten te vergoeden
 • en kan de politie worden ingeschakeld.
 • Het gaat om het wegnemen van welk artikel van welke waarde dan ook van iemand anders.
 • Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).

6. Laat tegenstanders, (mede)spelers en begeleiding in hun waarde.

7. De scheidsrechter heeft altijd gelijk.

8. Spreek elkaar aan op het niet naleven van de normen en waarden.

9. Laat het sportpark netjes achter:

 • Schone kleedlokalen
 • Geen afval naast de afvalbakken
 • Materialen opruimen
 • Niet met voetbalschoenen in de kantine
 • Tassen niet in het looppad

10. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne

 • Juiste kleding tijdens en na het sporten
 • Douchen na het sporten

De leiders/trainers zijn (mede) verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken rond de wedstrijden. Zij kunnen binnen hun team nadere regels afspreken.
Wangedrag van spelers tijdens trainingen en/of wedstrijden wordt niet getolereerd en dient te worden bestraft. Deze straf, opgelegd door teambegeleiding of bestuur, is afhankelijk van de ernst van het wangedrag. Leiders/trainers dienen wangedrag van spelers te melden aan het bestuur.

4. Seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
Het kan daarbij gaan om verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag, bijvoorbeeld grappen over je lijf, dubbelzinnige grappen of zoenen die je niet wilt. Bedenk daarbij dat een grap door de één gewaardeerd wordt terwijl de ander zich erdoor geïntimideerd voelt.

5. Roken

In de kantine en vergaderruimten geldt sinds 1 juli 2008 het algehele rookverbod voor horeca en sportkantines en is roken dus niet toegestaan. Ook in de kleedkamers is het verboden te roken.

6. Alcohol / drugs en verdovende middelen

 • Het is niet toegestaan zelf alcoholische dranken mee te nemen naar het sportpark.
 • Het drinken van alcohol door personen onder de 16 jaar wordt niet getolereerd. Zelfs niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven.
 • Het is niet toegestaan om drugs en verdovende middelen te gebruiken op onze accommodatie.

6.1. Geen alcohol langs de lijn

De KNVB heeft alcoholgebruik langs de lijn bij amateur-wedstrijden volledig verboden. Daartoe is verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven.

In de buitenlucht mag enkel nog alcohol worden genuttigd op het terras.
 Waarnemers van de KNVB zien toe op naleving van het alcoholverbod.
Bij overtreding zal de tuchtcommissie van de bond worden ingeschakeld. De straffen variëren van een waarschuwing bij de eerste overtreding tot punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk in de fout gaan.

6.2. Glazen en flessen

Alles wat buiten de kantine wordt opgedronken, moet in plastic of kartonnen bekers worden geserveerd. Dit geldt niet alleen voor alcoholische dranken, maar ook voor limonades en andere niet-alcoholische dranken.

7. We spreken Nederlands

De voertaal tijdens het voetballen en trainen is Nederlands.

Sancties
Welke soorten sanctie zijn er ?

Met ingang van januari 2010 gaan we sancties toepassen bij wangedrag. Het gaat om alle gedrag en overtredingen daarvan in verenigingsverband. Met verenigingsverband wordt bedoeld wedstrijden, trainingen, toernooien en nevenactiviteiten die onder de vlag van de vereniging, dan wel eindverantwoordelijkheid van het bestuur plaats vinden op de eigen sportaccommodatie of elders.

Van licht naar zwaar kan het bestuur van de SV Panter in oplopende zwaarte de volgende sancties opleggen:

 • Een waarschuwing bestaat uit een aantekening, waarbij een eerstvolgende keer een zwaardere sanctie wordt toegepast. Het bestuur zorgt voor het vastleggen van de aantekening.
 • Een schorsing voor een bepaalde periode van alle activiteiten.
 • Definitieve uitsluiting en verwijdering van de club, verbod toegang sportcomplex, al dan niet gekoppeld aan een melding bij de KNVB. In de statuten van de vereniging staat een dergelijke maatregel beschreven als royement.

Iedereen bij SV Panter dient erop toe te zien dat deze regels worden opgevolgd.

Draag SV Panter positief uit.